ADR tanácsadás

Mi az ADR? Mi a veszélyes áru? Kinek kell ADR tanácsadó?

A veszélyes áru szállítására szigorú nemzetközi szabályok vonatkoznak. Minden közlekedési ágazatnak saját szabályzata van.

Az ADR a francia „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”rövidítése, azaz „Európai egyezmény a veszélyes áruk közúti szállításáról”.

A jelenleg érvényes szabályokat a 178/2017 Kormány rendelet tartalmazza. Kétévenként, minden páratlan évben a jogszabály frissítésre kerül. Ennek célja a technikai fejlődés követése.

Minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton felad, szállít, fuvaroz vagy ezekhez kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez egy vagy több veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie, aki azért felelős, hogy e tevékenységek ne veszélyeztessék az embereket, az anyagi javakat vagy a környezetet.

A bizonyítványom feljogosít a robbanó osztályba tartozón kívül valamennyi veszélyes áru osztályba tartozó áru közúti szállításával kapcsolatos veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói feladat ellátására.

A veszélyes áru

Veszélyes árunak nevezzük azokat az áruféleségeket (anyagokat és tárgyakat), amelyek a szállításuk során tűz- és robbanásveszélyt, egészségkárosító (főként maró, mérgező) hatást vagy környezetkárosító tulajdonságokat hordoznak, s amelyeket ilyenként azonosít valamely közlekedési ágazat veszélyes áru szállítási szabályzata.

Az ADR tanácsadó

A tanácsadó fő feladata, hogy a vállalkozás vezetőjének felelőssége mellett minden lehetséges módon és ténykedéssel elősegítse, hogy a vállalkozás az érintett tevékenységét a hatályos szabályoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabb módon végezze.

ADR 1.3 oktatás

Minden olyan munkakört ellátó személynek, akik munkavégzésük során kapcsolatba kerülnek veszélyes áruval, a feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból.

Az oktatás célja, hogy a személyzet tudatában legyen a biztonságos árukezelés szabályainak és a veszélyhelyzet elhárítására teendő intézkedéseknek. Ezt az oktatást ADR tanácsadó tarthatja meg. A képzést ismeretfelújító oktatás keretében rendszeresen ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal.

Éves jelentés

Minden veszélyes áru szállításban résztvevő vállalkozás kinevezett ADR tanácsadójának a cég éves veszélyes áru forgalmáról a 25/2014 NFM rendeletben leírt formai követelményeknek megfelelő éves jelentést kell készítenie. A vállalkozásnak az éves jelentést 5 évig meg kell őriznie és a hatóság kérésére be kell mutatnia.

Közbiztonsági terv

A nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áruk azok, amelyekkel terrorista cselekmények során vissza lehet élni, ami pl. tömeges balesetet vagy tömegpusztítást idézhet elő, súlyos társadalmi, gazdasági zavart okozhat.

Az ilyen áru szállításában résztvevőknek közbiztonsági tervet kell készíteni.

Tegyük biztonságossá vállalkozását!