Tevékenységek

Tanácsadás:

Alkalmi, vagy rendszeres tanácsadás a megbízó vállalkozás szükséglete szerint.

A cég alapos felmérése után annak megállapítása, hogy a jogszabály szerint szükség van-e kinevezett, a Nemzeti Közlekedési Hatóság felé lejelentett ADR tanácsadóra. A tanácsadói feladatok szakszerű ellátásának első lépése az alapos felmérés.

Közbiztonsági terv:

A nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áruk azok, amelyekkel terrorista cselekmények során vissza lehet élni, ami pl. tömeges balesetet vagy tömegpusztítást idézhet elő, vagy – különösen a radioaktív anyagok esetében – súlyos társadalmi, gazdasági zavart okozhat.

A nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes áruk és a nagy közbiztonsági kockázattal járó radioaktív anyagok szállításában részt vevő, szállítóknak, fuvarozóknak, feladóknak és többi résztvevőnek olyan közbiztonsági tervet kell készíteniük, bevezetniük és annak megfelelően eljárniuk, amely az alábbi elemeket tartalmazza:

a) a közbiztonsági  rendszabályokért  és  óvintézkedésekért  viselt  felelősség  részletes megosztása megfelelő hatáskörrel és képesítéssel rendelkező személyek között;

b) az érintett veszélyes áruk, ill. veszélyes áru fajták nyilvántartása;

c) a folyamatban  levő  tevékenységek  felülvizsgálata  és a  közbiztonsági  kockázat  értékelése,  beleértve  a  szállítási  műveletek  szükség  szerinti  megszakítását,  a  veszélyes  áruk járművön,  tartányban  vagy  konténerben  tartását  a  szállítás  előtt,  alatt   és  után,    a veszélyes  áruk  átmeneti  tárolását  az  intermodális  szállítás  vagy  az  egységek  közötti átrakás során;

d) a résztvevők  felelősségével  és  feladatával  arányban  álló  intézkedések  egyértelmű meghatározása,  amelyeket  a  közbiztonsági  kockázat  csökkentéséhez  meg  kell  tenni, beleértve:

–  a képzést;

–  a  közbiztonsági  eljárásokat  (pl.  teendők  súlyos  fenyegetettség  esetén;  új,  ill. áthelyezett alkalmazottak ellenőrzése stb.);

–  az  üzemi  eljárásokat  [pl.  útvonalak  kiválasztása/használata,  ahol  ismeretes; hozzáférés  a  veszélyes  árukhoz  az  átmeneti  tároló helyeken  (mint  azt  a  c)  pont meghatározza); érzékeny infrastruktúra közelsége stb.];

–  a közbiztonsági kockázat csökkentéséhez használandó eszközöket és forrásokat;

e) hatékony, naprakész  eljárások  a  közbiztonsági  fenyegetettség,  a  közbiztonság  megsértése, ill. a közbiztonságot érintő rendkívüli események kezelésére és jelentésére;

f) a közbiztonsági terv értékelésére, ellenőrzésére, valamint a rendszeres felülvizsgálatára és korszerűsítésére vonatkozó eljárás;

g) a közbiztonsági tervben szereplő szállítási információk fizikai védelmének biztosítására szolgáló intézkedések;

h) intézkedések annak  biztosítására,  hogy  a  közbiztonsági  tervben  szereplő  szállítási információkhoz  csak  az  érdekeltek  juthassanak  hozzá.  Ezek  az  intézkedések  azonban nem akadályozhatják az ADR-ben máshol előírt információk megadását.

ADR 1.3 oktatás:

Minden olyan munkakört ellátó személynek, akik munkavégzésük során kapcsolatba kerülnek veszélyes áruval, a feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. Az oktatás célja, hogy a személyzet tudatában legyen a biztonságos árukezelés szabályainak és a veszélyhelyzet elhárítására teendő intézkedéseknek. Ezt az oktatást veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tarthatja meg. A képzést ismeretfelújító oktatás keretében rendszeresen ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal.

Az oktatásról készítendő irat tartalmi követelményeit a 61/2013 NFM rendelet szabályozza. A fentiek szerinti oktatásra vonatkozó dokumentumokat a munkáltatónak meg kell őriznie és kérés esetén a munkavállaló vagy az illetékes hatóság számára hozzáférhetővé kell tenni.  Az iratokat a munkáltatónak az illetékes hatóság által meghatározott időtartamig kell megőriznie. Az oktatásra vonatkozó iratokat új munkakör betöltése esetén ellenőrizni kell.

Éves jelentés:

Minden veszélyes áru szállításban résztvevő vállalkozás kinevezett ADR tanácsadójának a cég éves veszélyes áru forgalmáról a 25/2014 NFM rendeletben leírt formai követelményeknek megfelelő éves jelentést kell készítenie. A vállalkozásnak az éves jelentést 5 évig meg kell őriznie és a hatóság kérésére be kell mutatnia.