Általános tudnivalók

A veszélyes áru szállítását szigorú nemzetközi szabályok határozzák meg. Minden közlekedési ágazatnak meg van az erre vonatkozó saját szabály rendszere.  A légi közlekedésben ez az ICAO Műszaki Utasítás (TI)/(IATA DGR), a tengeri közlekedésben az IMDG kódex, a vasúti fuvarozásban a RID, a belvízi (folyami) szállításban pedig ADN (ADNR / ADND) a neve.

 

Mi az ADR?

(a francia „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, azaz „Európai egyezmény a veszélyes áruk közúti szállításáról” rövidítése)

Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást jelenti. Az ADR-t a Megállapodás és a hozzá csatolt két melléklet (nevezetesen az „Általános előírások és a veszélyes anyagokra és tárgyakra vonatkozó előírások”) című A melléklet, illetve „A szállítóeszközökre és a szállításokra vonatkozó előírások” című B melléklet) alkotja. Az ADR megállapodást 1957-ben Genfben kötötték, s Magyarország 1979-ben csatlakozott hozzá. Az A és a B Melléklet rendelkezéseit kétévenként igazítják a tudományos, ill. technológiai fejlődéshez.

 

Mi a veszélyes áru?

Veszélyes árunak nevezzük azokat az áruféleségeket (anyagokat és tárgyakat), amelyek a szállításuk során tűz- és robbanásveszélyt, egészségkárosító (főként maró, mérgező) hatást vagy környezetkárosító tulajdonságokat hordoznak, s amelyeket ilyenként azonosít valamely közlekedési ágazat veszélyes áru szállítási szabályzata.

A veszélyes árukat a szabályzatokban leírt módon valamely UN- számhoz (magyarul ENSZ-szám), s a hozzá kapcsolódó helyes szállítási megnevezéshez, illetve ezáltal egy áruosztályba sorolják be, vagyis osztályozzák.

 

Kinek kell ADR tanácsadó?

Minden olyan cégnek, ami veszélyes áru szállításban bármilyen formában részt vesz, akár feladó, szállító, raktározó vagy címzett.

 

Kinek nem kell feltétlenül ADR tanácsadóval rendelkeznie?

Olyan cég, amelyik részt vesz ugyan a veszélyes áru szállítási láncban, de kivétel nélkül mindig mentességgel, korlátozott mennyiségben vagy engedményes mennyiségben szállít. Hogy mi esik az előbbi három fogalom hatálya alá, azt az ADR szabályai pontosan meghatározzák. Ezért mindenképpen érdemes konzultálni biztonsági szakértővel. Fontos még, hogy a folyamatban résztvevő munkavállalóknak részt kell venniük ADR oktatáson, aminek megtartására a biztonsági tanácsadó jogosult. Erről bizonyítvány állít ki, és az oktatási naplót a munkáltató megőrzi, hogy szükség estén be tudja mutatni.